Dicmo Sinj 6160
Dicmo je po arheološkim nalazima bilo naseljeno još Ilirima u antičko doba, a kontinuitet njegova imena govori u prilog pretpostavci da je i njegova naseljenost bila kontinuirana..Na mjestu sadašnjeg Dicma u rimsko se vrijeme nalazio deseti po redu miljokaz ( tisuće koraka) ceste Salona – Muć. Dicmo je naziv i za suho i plitko polje u kršu Dalmatinske zagore, a od 20. stoljeća i skupni naziv za naselja na rubu polja, osobito za predio oko bivše Željezničke stanice, župne crkve sv. Jakova i Ane, te Škole u Kraju.
Polje Dicmo je dugo oko 15 kilometara od sjeverozapada (Donje Dicmo) do jugoistoka (Gornje Dicmo), a široko do 2,5 kilometra. Nadmorska visina mu je između 315 i 319 metara.
Na rubovima polja nastalo je sedam većih i više manjih naselja . Općinu Dicmo čine naselja Kraj, Osoje, Prisoje, Sičane i Sušci (Dicmo Donje), te Ercegovci i Krušvar (Dicmo Gornje).
Najveće planine i brda su Mosor (1339 m), Visoka (890 m), Grubuša (647 m), Radinje (763 m) i Gradina (587 m).

KT 4 Profil